Khotbah Jumat Bahasa Jawa - Bab Shalat Jumat

Khotbah Jumat Bahasa Jawa - Bab Shalat Jumat

Hadirin sidang jum’ah ingkang minulyo, monggo kita tansah muji syukur lan ningkataken taqwa kita dumateng Alloh SWT. dalamarti ngelampahi sedaya dawuh-dawuhipun lan nebihi sedoyo awisan-awisanipun, kados dene ngelampahi sholat jumat wonten ing saat puniko.

Khotbah Jumat Bahasa Jawa

Keranten hal puniko jumbuh kaliyan dawuhipun Alloh SWT. wonten ing Al-Qur’anul Karim surat Jum’ah ayat : 9-10.

“Hai wong – wongkang wus podo iman nalikane wus den undang siro krono arahe sholat soko dino jum’at mongko cepet-cepet siro eling marang gusti Alloh ,lan ninggalo siro kabeh ing dol tinuku ,krono kang mengkono iku luwih bagus kedue siro kabeh lamun siro iku wong kang podo ngerti . Mongko tatkalane wus rampung  sholat ,mongko gumelaro siro kabeh ing ndalem bumi lan nupriho siro kabeh soko kanugrahane  Alloh ,lan ilingo siro kabeh ing Alloh kelawan saakeh-akehe ,supoyo siro kabeh iku dadi wongkang podo bejo”.

Sak lajengipun punopo kito namung nglampahi sholat jum’at lan kito namung pikantok piwales / ganjaranipun anggen kito sholat jum’at?

Hadirin ingkang  kaulo hormati ,saestunipun kathah sanget amalan –amalan utawi perbuatan ingkang kedah kito lampahi sakderengipun sholat jum’at lan katah sanget fadilah utawi ganjaranipun perbuatan puniko ,kados dhawuhipun gusti kanjeng  Nabi  Muhamad SAW,:

“Sinten tiyang ingkang adus/siram wonten ing dinten jum’at mongko den apuro saking piyambakipun pinten-pinten dosane .Lan nalikanipun mlampah/bidal dumateng panggenanipun sholat jum’at mongko gusti Alloh nyatet saben-saben sak-jangkaha ing ibadah rongpuluh tahun . Mongko tatkalane wong iku nglampahisholat jum’at mongko den ganjar kelawan amal rongatus tahun”.
Bahkan gusti kanjeng nabi pernah ngendiko:

“Sak temene anggonku sholat jum’at iku luwih ndemenake marang ingsun tinimbang haji sunat”.

Lan dipun ruwayataken malih wonten ing kitab durrotun nashikhin saking kitab Kangzul Akbar :

 “Saktemene gusti Alloh nitahakemalaikat kang ngadek ono ngisore  ‘aresy ,lan mlaikat iku anduweni  patang puluhewu sungu ,saben saben sungu siji temeko sungu sijine iku pelakon sewu tahun , lan ingatasesungu siji iku ono patang puluhewu baris songko malaikat,lan ingndalem peraupane malaikat siji iku ono srengengene, lan ingatase pundake malaikat siji ono rsmbulane,lan ingatase dhadane malaikat siji ono piro-piro lintang . Mongko nalikane ono ing dino jum’at mongko malaikat mau sujud kerono arahe Allah ta’la, lan malaikat mau matur ingdalem sujude “Allahummaghfir liman sholaa sholatal jum’ati min ummati Muhammadin SAW”. 

Lan Allah njawab “Hei malaikat ingsun podo neksenono siro kabeh saktemene imgsun wus paring pangapuro marang wong kang sholat jum’at”.

Milo saking puniko mangga kito tansah nglampahi kewajiban sholat jum’at ingkang ageng sanget fadhilahipun selagine mboten wonten uzur ingkang sanget . Lan mangga kito ajak sederek sederek kito lan tetanggitetanggi kito ingkang dereng kerso nglampahi sholat juma’at. Keranten tiyang puniko menawi mboten nngkampahi sholat jum’at dawuhipun Nabi Muhammad :

“Sinten tiyang ingkang tinggal sholat juma’at kelawan tapo uzur mangko wajib sodaqoh sak dinar, mongko lamun ora nemu ( nduweni ) sakdinar mongko separone”.

 “Lan sinten tiyang ingkang tinggal sholat jum’at laping telu kanti nuli nuli mongko ora ditompo persaksiane”.

Saklajengipun mangga kito sasreng sareng berdoa mugi mugi kito sedoyo dening Allah tansah dipun paringi taufiq, hidayah lan inayah, Allahumma amin yaa Robbal’alamin

Khotbah Jumat Bahasa Jawa - Bab Taubat

Khotbah Jumat Bahasa Jawa - Bab Taubat

Hadirin sidang jum’ah ingkang berbahagia, monggo ing saat-saat pinika kita tansah nambahi raos syukur kita dumateng Alloh SWT. ingkamg sanpun ndadosaken dumateng kita sebagai umatipun gusti Nabi Muhammad SAW. lan ahami islam.

Kumpulan Khotbah Jumat


Lan monggo kita tansah ningkataken raos taqwa dumateng Alloh SWT. sarana ngelampahi sedaya dawuhipun lan nebihi sdaya awisan-awisanipun,lan monggo nambahi taubat kita mumpung kita tasih gesang saha pintu taubat dereng dipun tutup.

Kranten gusti kanjeng Nabi Muhammad piyambak ingkang sakestu dipun reksa saking maksiat lan dipun ngapura dosanipun ingkang sampun lan ingkang dereng kemawon tansah nyuwun ngapuro utawi tasah istighfar wonten ing setiap dinten mboten kirang saking setunggalatus ambalan.
Mila saking punika kirang prayogi mbok bilih kita sebagai umatipun ingkang dereng tamtu maqom kita  mboten ourun taubat  wontwen ing setiap wekdal utawi setiap saat. Keranten saestunipun  kita punik sering ngelampahi malsiat lan dosa ingkang mboten kita sengaja lan bahkan kita sengaja.

Keranten maksiat utawi dosa menika mboten perkawis ingkang ketingalan, kados dening nyolong, madon, minum, madat lan judi. Ananging maksiat punika katah sanget ingkang sifatipun sanget sirri. Utawi mboten ketawis, kados dene sifat hasut, riya’ ta’jub lan takabbur.

Mila saking puniko laku maksiat puniko mboten dipun lampahi tiyang tiyang ingkang mboten mangertos hukum, balik ingkang katah malah tiyang tiang ingkang mangertos hukum sering nglampahi maksiat ananging piyambakipun mboten keraos, kados dene merekayasa dalil  soho memanipulasi dalil ingkang supados piyambakipun mboten terjerat kalian dali dalil kalawau.

Mila saking punika mangga kita enget kaliyan semboyanipun syaiton utawi iblis ingkang ungelipun mekaten:” Aku ngrusak menungso kanti maksiat kan dosa ananging manungso ngrusak marang aku kanti kalimah tauhid lan istighfar, tetapine aku ngrusak manungso kanti hawa nafsune sing akhire manungso iku mau ora kroso, lan manungso mau akhire duweni penyana yen awake oleh petunjuk lan sakteruse deweke ora gelem nyuwun pangapuro lan istighfar, kerono deweke rumangsa wus paling bener opo sing diucapake lan opo kang wus dilakoni sarto kang wus diamalake”.

Hadirin Rakhimakumullah, mila saking punika mangga kita sampun waleh waleh anggen kita istighfar utawi nyuwun pangapuro dumateng Allah S W T. sinahoso dosa kita puniko istilahipun sampun sundul langit sak kebake bumi, ananging pangapurone Allah puniko ngemot marang sekabehe langit l;an bumi. Lan ambok bilih kito sakestu taubat nyuwun pangapuro temtu taubat kito dipun trima dininng Allah SWT.

Keranten Allah SWT. sampun ndawuhaken lan sampun nulis wonten ing ‘arsy sekawan ewu tahun sakderengipun nitahaken makhluk ingkang dawuhipun mekaten :


“Lan saktemene ingsun iku dzat kang akeh olehe paring pangapuro marang wong kang gelem taubat lan wus iman lan ngamal sholeh “.

Lan wonten ing Al-Qur’anul Karim malih dhawuhipun Allah :

            “Allah iku dzat kang nrima taubat sangka pira pira kawulane lan paring pangapura songko piro piro alane, lan Allah iku perso ing perkoro kang wus siro lskoni, lan Allah iku dzat ingkang ngijabahi ing wong wong kang wus pada iman lan ngamal sholeh”.

Saklajengipun menggah ahli hikmah: Sinten ingkang dipun paringi sekawan perkawis mangka mboten dipun cegah saking sekawan perkawis ugi:

Sinten kemawon ingkang dipun paringi puru doa ( berdo’a ) mongko piyambakipun mboten terhalang saking ijabah ( kasembadan panyuwunanipun ). Dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur’anul Karim Surat Al- Mukmin ayat 60. 

Sinten kemawon ingkang dipun paringi purun mahos istighfar utawi pangapuro, mongko pinyambakipun saking maghfiroh(ampunan), Dawuh ipun Alloh wonten ing Al-Qur’an surat Nuh ayat 10:

Sinten kemawon ingkang dipun paringi purun utawi kerso syukur , mongko mboten terhalang tambahe nikmat tumrap piambak ipun . Dawuh ipun Alloh wonten ing Al-Qur’an surat Ibrohim ayat 7:

Sinten kemawon ingkang remen taubat utawi nyuwun ngapuro mongko piyambak ipun mboten terhalang sangking ijabah/ dipun sembadani do’a lan taubatipun . Dawuhipun Alloh wonten ing Al-Qur’an surat As-Syuro’ ayat 25:

Mila saking punika akhiripun monggo kita tansah mahos istighfar utawi nyuwun pangapura dumateng Alloh SWT. wonten ing setiap saat lan wonten pundi kemawon, sampun waleh-waleh lan anggen kita nnyuwun rohmatipun Alloh.

Akhiripun mugi-mugi kita  sedoyo dening Alloh dipun dadosaken golonganipun tiang muttaqin, zahidin, lan shodiqin, lan mugi-mugi akhiripun kita dipun paringi  husnul khotimah, Allohumma Amiin yaa robbal ‘alamiin. 

Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 2

Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 2

Teks pidato bahasa inggris beserta artinya 2 tentang kemerdekaan pada acara pelepasan gerak jalan dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi republik Indonesia setiap bulan agustus setahun sekali.

Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya
Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 2 tentang Kemerdekaan pada Acara Pelepasan Gerak Jalan

Assalamu’alaikum wr.wb

To all the blissful Fun Walk Participants,

Starting the Fun and Healthy Walk event that Insya Allah we will be holding in the next few moments, let’s first say our praise and gratitude to Allah SWT, the God of One and Almighty due to all of His grace and blessing upon our life, especially for the health blessing we always feel in our lives.

Being Healthy is beautiful. Therefore, we must always be grateful and take care of it by doing positive things like we are going to do today.

To all the honorable audience,

Through the holding of Fun Walk activity in order to celebrate the 46th Anniversary of Scout Movement and the 62th anniversary of Indonesian Republic’s Proclamation Day by the forming of attitude, mentality, and personality of Indonesian youths who possess the spirits to defend the nation, the patriot of developments, and become unifier of nation.

To realize this vision and mission, we need to immediately carry out organizing efforts. Just like what have been carried out by this organization, Scout Movement has held a wide and broad range, started from local to national level, which are all of them must be organized well.

To achieve the mission and vision of Scouts Movement, the role of an instructor and guider is highly important. In other words, the role of instructor and guider becomes a factor that really affects and guarantees the successfulness of Scout Movement’s relativity, in the same manner as the role of teachers and lecturers in the relativity of education system.

This activity is surely very strategic in our effort to embrace youths in the midst of society, so that they can participate in positive activities provided by Scout Movement in Tarakan City.

For that reason, I always welcome well the steps carried out by Scout Movement Troops, in hope of activities like these can imprint the spirits and love of youths towards patriotism and nationalism in the society.

I am on the behalf of Tarakan City Government say thanks for all the components of Tarakan City people who have participated. Finally, by saying Bismillahirahmanirahim, the Scout Fun Walk of High School and Public Level in Tarakan City this morning, hereby I state it is officially started.

I wish Allah Swt will always give His blessing upon us and all of our deeds would be rewarded deservedly by Him. Aamiin.

Glory for Scouts! Glory for Indonesia! That’s the end of my speech. Thank you.

Terjemahan Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 2 tentang Kemerdekaan pada Acara Pelepasan Gerak Jalan

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera,

Para Peserta Gerak Jalan yang berbahagia,

Mengawali Gerak Jalan sehat, yang Insya Allah akan kita lakukan sebentar lagi, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia yang senantiasa diberikan dalam kehidupan kita, teristimewa karunia kesehatan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan ini.

Sehat itu indah, untuk itulah kita patut senantiasa mensyukuri serta menjaganya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti yang kita laksanakan pada hari ini.

Saudara dan Para Hadirin yang saya hormati, Melalui pelaksanaan kegiatan gerak jalan dalam rangka peringatan Gerakan Pramuka ke-46 dan HUT

Proklamasi ke-62 ini kiranya dapat mewujudkan visi dan misinya, terutama yang terkait dengan pembentukan watak, mental dan kepribadian kaum muda Indonesia yang memiliki semangat bela negara, patriot pembangunan dan menjadi perekat bangsa.

Untuk terwujudnya visi dan misi ini, perlu segera dilakukan upaya pembenahan. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh organisasi ini, Gerakan Pramuka telah memiliki jangkauan yang amat luas, mulai dari tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional, yang kesemuanya harus dikelola secara baik.

Demi terwujudnya visi dan misi Gerakan Pramuka, peranan pelatih dan pembina adalah amat besar. Dengan perkataan lain peranan pelatih dan pembina menjadi faktor yang amat menentukan dalam menjamin keberhasilan revitalisasi Gerakan Pramuka, sebagaimana juga peranan guru dan dosen dalam revitalisasi sistem pendidikan.

Kegiatan ini tentunya sangat strategis dalam upaya kita merangkul kaum muda ditengah masyarakat, agar senantiasa dapat mengikuti kegiatan – kegiatan positif yang diberikan dalam gerakan pramuka dikota Tarakan.

Untuk itulah saya senantiasa menyambut baik langkah yang dilaksanakan oleh Jajaran Gerakan Pramuka, dengan harapan kegiatan semacam ini dapat menanamkan semangat dan kecintaan kaum muda terhadap rasa patriotisme dan nasionalisme dilingkungan masyarakat.

Saya atas nama Pemerintah kota Tarakan mengucapkan terima kasih kepada semua komponen masyarakat kota Tarakan yang telah berpartisipasi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Gerak Jalan Pramuka tingkat SLTA & UMUM dikota Tarakan pagi hari ini Saya nyatakan resmi DIMULAI.

Semoga Allah, SWT senantiasa memberikan ridho-Nya dan semoga segala amal ibadah kita diberi ganjaran yang semestinya dihadapan Allah, SWT . Amin.

Jayalah Pramuka, Jayalah Indonesia. Sekian dan terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

WALIKOTA TARAKAN, dr. H. JUSUF SK.

Konseptor by : • Adrianinur, A.Md
Editor by : • Ruslan Arifin, SE • Mohammad Isa

Demikian Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 2 dari Teks Pidatoku. Semoga bermanfaat.

Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 1

Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 1

Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 1

Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 1 ini membahas mengenai motivasi bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan harga diri agar hidup memiliki derajat dan martabat yang tinggi. Simak baik-baik teks pidato bahasa inggris ini :

Teks Naskah Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya
Teks Naskah Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 1
(Enhancing the Self-Esteem)

Assalamu'alaikum wr wb,

All the praise be to Allah, the Lord of universe. Sholawat and salam may everlastingly upon the leader of all messengers, guider and leader of us, Prophet Muhammad Saw, upon all of his families, companions, and followers until the end of the time.

Our teacher and all my dearest students of SMAN 25 Garut,

All of you possibly understand how important the self-esteem is for your own selves. Everyone really must maintain his/her self-esteem and should not let anyone underestimate and humiliate her/himself.

You all might have known that self-esteem is an individual’s valuation to self-honorary through the attitudes towards his/herself that is implicit and non-verbalized and describe how far the individual valuates his/herself as a person who possess skills, meanings, preciousness, and competence. Self-esteem is truly important that always is required to be enhanced to reach for life with high dignity and pride.

Started out from own selves self-esteem will grow.
• Started from own selves
• Started from little things
• Started from this moment

There are few steps to grow and enhance the self-esteem and you can follow these steps from now on:
 1. Learn to always be grateful for yourselves. Although sometimes people contemn you but you should always have convictions on yourselves that you have full rights for your life and you are the one who understand the most about yourselves.
 2. Learn to love for yourselves. Love for yourselves means accept everything on yourselves whatever it is and learn to improve the potentials you have. Look at the positive sides of yourselves and the most important thing is to always be thankful for everything you we have.
 3. Possess the positive self-image. This thing is related to self-acceptance. Self-image is way of view towards your own selves. Convince yourselves that you deserve to be success, you deserve to be loved and appreciated, and you are a special individual.
 4. Do everything you consider it is important to do. Although you may feel like unable to do anything because you are too shy or scared, force yourselves out to go through that process. Have faith on yourselves that you can do it.
 5. Learn how to live independently. Live without depending on others so that you won’t be susceptible to rejections.
 6. Do not relate your self-esteem with the failures and mistakes you have made.
 7. Have a right self-concept regarding self-esteem. Self-esteem comes from inside not outside of ourselves and not be found on materials we have, success we achieve, it’s because materials and success only require phantom self-esteem that will not last forever.
 8. Appreciate your own selves. Do not refute any simple complement said by people about us. Accept all those complements and think out further forward. Be careful of words on your mind like “I am stupid”, “I just cannot do it”, “that’s all just a dream”, “It won’t come true”. Those poisonous words will ruin your self-esteem you have been building up step by step.
That’s all you can follow to make your self-esteem enhanced. Keep your self-esteem and enhance it by following those eight recipes I have said earlier.

I wish everything I said will bring all-to-the goods for all of you my dearest students. I say my deep apology for any mistake I made on my words.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Terjemahan Naskah Pidato Bahasa Inggris 1
(Meningkatkan Rasa Percaya Diri)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Sholawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada penghulu semua utusan, penghulu dan pimpinan kita, Nabi Muhammad Saw. , kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir jaman. 

Ibu dan bapak guru yang kami hormati. Dan seluruh anak-anak ku siswa SMA Negeri 25 Garut yang bapak sayangi. 

Kalian mungkin memahami dan mengerti betapa pentingnya harga diri bagi diri kalian sendiri. Setiap orang tentu sangat menjaga harga diri nya dan tidak rela siapa pun meremehkan dan merendahkan dirinya.

Kalian mungkin sebelumnya sudah mengetehui bahwa harga diri adalah penilaian individu terhadap kehormatan diri, melalui sikap terhadap dirinya sendiri yang sifatnya implisit dan tidak diverbalisasikan dan menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Begitu sangat pentingnya harga diri untuk selalu ditingkatkan untuk dapat mencapai hidup yang memiliki derajat dan martabat yang tinggi. 

Berawal dari diri sendirilah harga diri akan tumbuh.
• Mulai dari diri sendiri
• Mulai dari hal kecil
• Mulai dari saat ini

Ada beberapa langkah untuk menumbuhkan dan meningkatkan harga diri dan ini bisa kalian terapkan mulai dari saat ini :
 1. Belajar untuk selalu menghargai diri sendiri. walaupun terkadang orang lain memandang diri anda rendah tapi tetapkan keyakinan anda bahwa andalah yang berhak atas hidup anda dan anda yang paling mengerti diri anda.
 2. Belajar untuk menyukai diri sendiri. Menyukai diri sendiri berarti menerima diri apa adanya. dan belajar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Lihat sisi positif dari diri anda, adn yang paling penting adalah bersyukur untuk segala yang kita miliki.
 3. Miliki gambar diri yang positif. hal ini berhubungan dengan penerimaan diri. gambar diri adalah cara pandang anda terhadap diri anda. yakinkan diri anda kalau anda layak untuk berhasil, anda pantas untuk dicintai dan dihargai, anda adalah pribadi yang special.
 4. Lakukan apa yang anda anggap penting. walaupun anda merasa anda tidak mampu karena anda malu dan takut, paksakan diri anda untuk melalui proses itu. percayalah bahwa ternyata diri anda mampu untuk melakukannya.
 5. Belajar untuk hidup mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, sehingga anda tidak rentan terhadap penolakan. 
 6. Jangan menghubungkan harga diri anda dengan kegagalan atau kesalahan yang anda lakukan.
 7. Miliki konsep diri yang benar tentang harga diri, bahwa harga diri berasal dari dalam bukan dari luar diri kita. bukan terletak pada materi yang kita peroleh, kesuksesan yang kita peroleh karena materi dan kesuksesan hanya menumbuhkan harga diri semu dan tidak dapat bertahan selamanya.
 8. Hargai diri sendiri, jangan tolak pujian sederhana yang dikatakan orang mengenai kita. terima itu dan berpikir lebih maju lagi. hati-hati bila ada kata-kata dibeak anda seperti “aku memang bodoh”, ” aku memang gak bisa”, “alah ini cuma mimpi , gak mungkin jadi nyata”. kata2 beracun ini akan merusak harga diri anda yang anda bangun perlahan-lahan.
Inilah yang bisa kalian terapkan untuk menjadikan harga diri kalian makin meningkat. Jaga harga diri kalian dan tingkatkanlah dengan cara mempraktekkan delapan resep yang bapak coba sampaikan tadi.

Semoga uraian ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi kalian semua sebagai anak-anak bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb.

Demikian Teks Pidato Bahasa Inggris Beserta Artinya 1 dari Teks Pidatoku. Semoga bermanfaat.

Teks Pidato Bahasa Inggris


Teks Pidato Ramadhan 5

Teks Pidato Ramadhan 5

Assalamu'alaikum Wr.Wb

(Pilih Contoh Mukadimah yang anda sukai)

Teks Pidato Ramadhan
Hadirin sekalian yang berbahagia,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya.

Hadirin yang berbahagia,

Semua uamt islam pada bulan Ramadhan diwajibkan melakukan puasa sebulan penuh, dikecualikan bagi wanita yang sedang haid, orang gila dan orang yang belum baligh, dan masih banyak contoh yang lain.

Adapun mengenai tujuan dari puasa Ramadhan adalah agar menjadikan pribadi yang merasakan itu menjadi yang berbakti kepada Allah SWT. Untuk mengetahui lebih jelasnya akan diwajibkan berpuasa Ramadhan dan Tujuan dari berpuasa Ramadhan itu adalah marilah kita simak akan firman Allah pada Surat Al Baqarah, tepatnya ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (QS: Al-Baqarah Ayat: 183)

Para jama'ah yang berbahagia, disamping itu sangatlah penting kita ketahui akan hikmah puasa itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

 1. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah karena seluruh ibadah mengandung bukti syukur kepada Allah.
 2. Sebagai didikan terhadap kepercayaan
 3. Sebagai didikan terhadap kasih sayang kepada fakir miskin
 4. Sebagai penjaga kesehatan
Demikianlah hikmah puasa dan sebagai penutup dari uraian malam ini, marilah kita perhatikan hadist Qudsi, yang artinya:

"Puasa itu adalah semata-mata untuk-Ku (Allah) dan Akulah (Allah) yang akan memberikan padanya."

Akhirnya marilah kita memanjatkan do'a semoga kita diberi kekuatan yang menjalankannya hingga sebulan penuh. Semoga amalan yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Demikian Teks Pidato Ramadhan 5 dari Teks Pidatoku. Semoga bermanfaat.

Teks Pidato Ramadhan 4

Teks Pidato Maulid Nabi 3

Teks Pidato Maulid Nabi 3

Assalamualaikum Wr. Wb

الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد
نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُُ
الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ اْلإِيْمَانِ وَاْلإِسْلاَمِ. وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ اْلأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ
الْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَمَّا بَعْدَهُ

Yang saya Hormati Bapak Kepala Desa ……..
Yang saya Hormati ………………
Dll.

Teks Pidato Maulid Nabi
Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rohmat, taufiq, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga kita masih dapat menikmati anugrah terindahnya berupa kesehatan serta oksigen yang kita hirup tanpa harus membayar sepeserpun.

Solawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati.

Tanggal 12 Rabiul Awal 1431 H, bertepatan pada tanggal … seluruh kaum muslim merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, tidak lain merupakan warisan peradaban Islam yang dilakukan secara turun temurun.

Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Muhammad. Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari kelahiran Muhammad. Tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat Islam menggelora pada saat itu.

Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk upaya untuk mengena akan keteladanan Muhammad sebagai pembawa ajaran agama Islam. Tercatat dalam sepanjang sejarah kehidupan, bahwa nabi Muhammad adalah pemimipn besar yang sangat luar biasa dalam memberikan teladan agung bagi umatnya.

Dalam konteks ini, Maulid harus diartikulasikan sebagai salah satu upaya transformasi diri atas kesalehan umat. Yakni, sebagai semangat baru untuk membangun nilai-nilai profetik agar tercipta masyarakat madani (Civil Society) yang merupakan bagian dari demokrasi seperti toleransi, transparansi, anti kekerasan, kesetaraan gender, cinta lingkungan, pluralisme, keadilan sosial, ruang bebas partisipasi, dan humanisme. Dalam tatanan sejarah sosio antropologis Islam, Muhammad dapat dilihat dan dipahami dalam dua dimensi sosial yang berbeda dan saling melengkapi.

Pertama, dalam perspektif teologis-religius, Muhammad dilihat dan dipahami sebagai sosok nabi sekaligus rasul terakhir dalam tatanan konsep keislaman. Hal ini memposisikan Muhammad sebagai sosok manusia sakral yang merupakan wakil Tuhan di dunia yang bertugas membawa, menyampaikan, serta mengaplikasikan segala bentuk pesan “suci” Tuhan kepada umat manusia secara universal.

Kedua, dalam perspektif sosial-politik, Muhammad dilihat dan dipahami sebagai sosok politikus andal. Sosok individu Muhammad yang identik dengan sosok pemimpin yang adil, egaliter, toleran, humanis, serta non-diskriminatif dan hegemonik, yang kemudian mampu membawa tatanan masyarakat sosial Arab kala itu menuju suatu tatanan masyarakat sosial yang sejahtera dan tentram.

Tentu, sudah saatnya bagi kita untuk mulai memahami dan memperingati Maulid
secara lebih mendalam dan fundamental, sehingga kita tidak hanya memahami dan memperingatinya sebatas sebagai hari kelahiran sosok nabi dan rasul terakhir yang sarat dengan serangkaian ritual-ritual sakralistik-simbolik keislaman semata, namun menjadikannya sebagai kelahiran sosok pemimpin.

Karena bukan menjadi rahasia lagi bila kita sedang membutuhkan sosok pemimpin bangsa yang mampu merekonstruksikan suatu citra kepemimpinan dan masyarakat sosial yang ideal, egaliter, toleran, humanis dan nondiskriminatif, sebagaimana dilakukan Muhammad untuk seluruh umat manusia.

Kontekstualisasi peringatan Maulid tidak lagi dipahami dari perspektif keislaman saja, melainkan harus dipahami dari berbagai perspektif yang menyangkut segala persoalan.

Misal, politik, budaya, ekonomi, maupun agama.

Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin yang saya cintai.

Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia.
Datangnya membawa tugas.
Perginya meninggalkan bekas.
Datangnya membawa tugas yang diselesaikan dalam 23 tahun.
Datangnya ke dunia diperintah untuk memperbaiki budi pekerti (sholihah Akhlak)
supaya ummat ini menjadi umat yang sopan santun (makarimal akhlak)
Sopan terhadap siapa?
Sopan terhadap Alloh yang telah menciptakan kita
Sopan terhadap Rosululloh

Sopan terhadap agama yang kita peluk masing-masing
Sopan terhadap diri sendiri
Sopan terhadap orangtua
Sopan terhadap masyarakat
Sopan terhadap ibu pertiwi
Sopan terhadap negara.
Sopan terhadap Alloh.

Contohnya bagaimana kita sebelum makan berdoa dulu bismillahirrohmanirrohim.
Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah adalah bentuk kesopanan
kita kepada Alloh.

Dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan atas berkat Rohmat Alloh Yang Maha
Kuasa merupakan bentuk kesopanan para pendahulu kita kepada Alloh. Mereka
mengakui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan karena pemberian sekutu,
bukan pemberian Jepang dan bukan semata-mata karena perjuangan bangsa Indonesia
melawan Belanda. Tapi adalah karena Rohmat Alloh Yang Maha Kuasa.

Ada orang yang berpidato menyebutkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah
karena hasil perjuangan rakyat Indonesia adalah bentuk ketidak-sopanan kepada Alloh.

Sopan terhadap Rosululloh, Rosul merupakan pintu gerbang agung agama. Maka sudah sepantasnya kita sopan kepada Rosululloh.  Agama, itu adalah kebohongan. Itu adalah atas nama hawa nafsu mereka sendiri Semua agama mengajarkan kesucian. Karena itu kita harus sopan dalam beragama.

Demonstrasi dengan meneriakkan Allohu Akbar sambil saling memukul, menghancurkan, itu juga bentuk ketidak-sopanan kepada agama. Kalimat Allohu Akbar adalah kalimat pertama yang dibaca pada waktu sholat, bagaimana bisa digunakan untuk sesuatu seperti itu. Kalau tidak setuju dengan sesuatu, maka lakukan dengan sopan pula. Penggusuran dengan meneriakkan Allohu Akbar, ini kan pelecehan terhadap agama. Ketidaksopanan kepada agama. Mereka tidak menyadari bahwa dengan berbuat seperti itu mereka telah berbuat tidak sopan kepada agama. Sopan kepada diri sendiri.

Bagaimana kita diperintah untuk menutup aurat adalah bentuk kesopanan pada diri sendiri dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi yang diciptakan Alloh ini ibarat sepet (kulit sabut kelapa-red.), sedangkan berliannya adalah manusia, maka sopanlah kepada diri sendiri. Sopan kepada orang tua.

Jangan sampai kita durhaka seperti kisah bagaimana seorang dari desa yang berhasil menyekolahkan anaknya sampai menjadi sarjana dan orang yang sukses. Tapi ketika orang tuanya datang tidak dihormati malah diusir. Ketidak-relaan orang tua menyebabkan anak itu dan keluarganya diazab Alloh dengan dihancurkan rumah dan keluarganya. Padahal seharusnya si anak bangga dengan orang tuanya yang tinggal di desa tersebut karena telah berhasil mendidik anaknya menjadi orang yang sukses dibandingkan dengan orang kota yang belum tentu berhasil mendidik anaknya menjadi orang yang sukses. Sopan kepada masyarakat.

Dalam kehidupan ini kita tidak bisa keluar dari masyarakat, maka kita harus sopan kepada masyarakat.
Sopan kepada ibu pertiwi.

Hadis Cinta tanah air bagian dari iman adalah bentuk kesopanan kepada ibu pertiwi.

Pendahulu kita memberikan lambang negara berbentuk Garuda Pancasila melambangkan jiwa yang besar. Namun yang terjadi sekarang jiwa bangsa Indonesia sedang sakit kronis dengan semakin berkurangnya rasa Cinta Tanah Air

Di zaman sekarang ini globalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun tak ada satu negara pun yang mau dilibas oleh negara lain. Satu-satunya cara adalah dengan menumbuhkan Cinta Tanah Air. Jepang, Korea tidak sampai terlibas dalam era globalisasi karena mereka mempunyai akar yang kuat dengan Cinta Tanah Air. Sedangkan pada siapa kita diajar untuk santun?

Kita diajar santun kepada anak-anak yatim
Kita diajar santun kepada para fakir miskin
Kita diajar santun kepada orang-orang yang teraniaya
Kita diajar santun kepada orang-orang yang terkena bencana.

Semoga uraian ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Demikian Teks Pidato Maulid Nabi 3 dari Teks Pidatoku. Semoga bermanfaat.

Teks Pidato Maulid Nabi 2

Teks Pidato Maulid Nabi 2

Teks Pidato Maulid Nabi 2

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil alamin, washolatu wasalamu ala asyrafil anbiya’ wal mursalin, wa’ala alihi washohbihi ajma’in. Amma ba’du

Teks Pidato Maulid Nabi
Yang terhormat ...

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga beliau senantiasa di tempatkan oleh Allah di sisi-Nya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat, Amin.

Hadirin, Hadirot Rahimakumullah,

Apa latar belakang dari peringatan mauled nabi yang setiap tahun diperingati oleh segala lapisan ummat Islam dan hamper dianggap wajib. Tidak lain hanya karena saat itu setelah bertahun -tahun Rasulullah saw. wafat perjuangan islam hampir punah, disana sini hanya mementingkan kepentingan pribadi belaka. Maka ada salah seorang pejuang Islam yang mempunyai gagasan agar diadakan peringatan mauled (kelahiran) Nabi Muhammad saw., yang pada waktu itu dceritakan betapa pedihnya perjuangan Rasulullah saw, dalam menyebarkan Agama Islam dengan tujuan membakar semangat para pemuda pada waktu itu agar bisa bangkit semua orang islam untuk memperjuangkan agama Allah sebagaiman yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw., ketika masih hidup. Maka setelah diadakan peringtan tersebut perjuangan ummat Islam menjadi semangat kembali sampai pada zaman kita sekarang ini. Adapun nama orang yang merintis peringatan tersebut bernama : “Shalahuddin Al-Ayyubiy” atau yang lebih dikenal dengan nama : ”Shaladin”.

Hadirin, Hadirot Rahimakumullah, 

Ada rahasia apakah dalam terutusnya nabi Muhammad saw, sehingga beliau termasuk nabi pilihan dan masih banyak lagi predikat keunggulan serta teladan bagi para rasul, tidak lain adalah merupakan rahmat bagi selutuh alam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Anbiya’ ayat 107.

Hadirin, Hadirot Rahimakumullah, setelah kita perhatikan firman Allah tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad saw. adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam untuk menanamkan rasa kasih sayang kepadanya. Apakah itu alam yang berupa manusia, hewan-hewan, flora dan fauna maupun tumbuh-tumbuhan, semua itu akan memperoleh rahmat atau kasih saying melalui terutusnya Rasulullah Muhammad saw. 

Adapun sebagai bukti bahwa semuanya itu benar, maka marilah kita amati mulai dari segi keyakinan (agama). Bagaimana keadaan manusia, baik dari bangsa arab maupun bangsa yang lain sebelum nabi Muhammad SAW diutus?. Tidak lain bangsa bangsa tersebut semua hidup dalam suasana yang tidak teratur, berpecah belah serta saling bermusuhan satu sama lain. Karena pada saat itu mereka menghambakan diri kepada benda yang mati seperti berhala, patung dan lain sebagainya. 

Mereka menghambakan diri terhadap harta atau sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Dengan demikian, maka jadi rendahlah martabat mereka daripada binatang.
Oleh karena itu, jika kondisi kehidupan kita ingin berubah, maka yang harus kita lakukan adalah mau dan berani merubah kebiasaan hidup kita ini. 

Allah SWT berfirman : “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah segala sesuatu yang ada pada diri mereka sendiri” (QS.23. Ar-Ra’du : 11).

Kesungguhan kita dalam mengikuti teladan Rasulullah SAW secara utuh dalam mengarungi perjuangan hidup ini adalah kunci menuju kehidupan umat yang lebih maju dan bermartabat di masa yang akan datang. Perubahan menjadi lebih baik, lebih utuh dan lebih bersungguh-sungguh dalam meneladani Rosulullah SAW dalam seluruh sisi kehidupan kita. Kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan dunia.

Hadirin, Hadirot Rahimakumullah, 

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan akhirnya kita bisa merubah sikap yang kurang baik. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.

Akhirukalam,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Demikian Teks Pidato Maulid Nabi 2 dari Teks Pidatoku. Semoga bermanfaat.


RSS Feed

Popular Posts